Onze offerte voor het opstellen van een verklaring van erfrecht is gebaseerd op de volgende voorwaarden:

 1. De overledene heeft de Nederlandse nationaliteit of heeft een testament in Nederland laten opmaken waaruit blijkt dat het Nederlands Recht van toepassing is.

 2. Er is geen testament in het buitenland opgemaakt.

 3. De erfgenamen en adressen van de erfgenamen zijn bekend. Graag ook de e-mail adressen en mobiele nummers vermelden.

 4. Er is geen onenigheid tussen de erfgenamen en de erfgenamen zijn bereid en in staat de verklaring en/of volmacht te ondertekenen.

 5. De erfgenamen zijn het eens over degene die tot gevolmachtigde wordt benoemd.

 6. Er is geen sprake van het ongedaan maken van de wettelijke verdeling.

 7. In het testament zijn geen legaten opgenomen, geen vruchtgebruik bepalingen van toepassing en er is geen tweetrapsmaking of quasi-wettelijke verdeling opgenomen.

 8. Alle erfgenamen aanvaarden de nalatenschap zuiver. Wanneer de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard of wordt verworpen moet er een schriftelijke verklaring bij de rechtbank worden uitgebracht. De kosten, die de rechtbank in rekening brengt, bedragen € 134,-. Onze kosten voor het opmaken en verzenden van de stukken naar de rechtbank bedragen € 96,80, inclusief BTW per beneficiaire aanvaarding. Voor wij hiertoe overgaan zullen wij eerst contact met u opnemen.

 9. Er zijn geen erfgenamen die onder bewind staan.

 10. Indien het testament bij het Centraal Archief of bij een andere notaris dient te worden opgevraagd, zullen deze kosten aan u worden doorberekend. Onze kosten voor het opvragen van het testament vanuit het Centraal Archief bedragen € 66,55 inclusief BTW. De kosten voor het opvragen van het testament bij een ander notariskantoor is afhankelijk van de kosten welke ons in rekening worden gebracht door dat kantoor. Wanneer u zelf een afschrift van het testament heeft, hoeft het testament niet te worden opgevraagd.

 11. Als door betrokkenen niet tijdig of onvolledig wordt voldaan aan het verzoek van de notaris om bepaalde stukken te ondertekenen en/of bepaalde informatie aan te leveren, dan kunnen de kosten, veroorzaakt door werkzaamheden naar aanleiding van het niet tijdig of onvolledig reageren, in rekening worden gebracht.

 12. In veel gevallen dienen notarissen bij gemeenten gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie op te vragen. Ook onze notaris ontkomt daar niet aan. Indien een gemeente daar legeskosten voor in rekening brengt, zijn wij genoodzaakt deze aan u door te berekenen.

 13. Indien nodig kan er om een voorschot worden gevraagd.

 14. Alvorens u het afschrift van de verklaring van erfrecht ontvangt, dient eerst de definitieve declaratie aan ons te worden voldaan.

 15. De notaris behoudt zich het recht om op grond van het bovenstaande, alsmede na ontvangst van aanvullende informatie, uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Overigens zijn onze Algemene Voorwaarden van het notariskantoor ook van toepassing. U kunt deze vinden op onze website.

Contactgegevens

 • null
 • null

  Notariskantoor Lautenbach
  Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk