Onze offerte is gebaseerd op de volgende voorwaarden:

 1. De erfgenamen en adressen van de erfgenamen zijn bekend. Graag ook de e-mail adressen vermelden.

 2. Volmachten en/of verklaringen worden berekend tegen een tarief van € 36,30 per volmacht/­verklaring inclusief BTW.

 3. De erfgenamen zijn het eens over degene die tot gevolmachtigde wordt benoemd.

 4. Er is geen onenigheid tussen de erfgenamen en de erfgenamen zijn bereid en in staat de volmacht te ondertekenen.

 5. Er zijn geen erfgenamen, waarop de schuldsaneringsregeling van toepassing is.

 6. Er is geen testament in het buitenland opgemaakt.

 7. Er is geen sprake van het ongedaan maken van de wettelijke verdeling.

 8. In het testament zijn geen legaten opgenomen, waarvoor legatarissen dienen te worden aangeschreven. Voor het aanschrijven van de legatarissen worden extra kosten in rekening gebracht. Hierover zullen wij dan contact met u opnemen (een legataris is een persoon of instantie die krachtens en legaat, opgenomen in het testament of codicil, een bepaald goed of geldbedrag ontvangt).

 9. Alle erfgenamen aanvaarden de nalatenschap zuiver. Wanneer de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard of wordt verworpen moet er een schriftelijke verklaring bij de rechtbank worden uitgebracht. De kosten, die de rechtbank in rekening brengt, bedragen € 132,-. Onze kosten voor het opmaken en verzenden van de stukken naar de rechtbank bedragen € 96,80, inclusief BTW. Voor wij hiertoe overgaan zullen wij contact met u opnemen.

 10. Indien het testament bij het Centraal Archief of bij een andere notaris dient te worden opgevraagd, zullen deze kosten aan u worden doorberekend. Onze kosten voor het opvragen van het testament vanuit het Centraal Archief bedragen € 66,55 inclusief BTW. De kosten voor het opvragen van het testament bij een ander notariskantoor is afhankelijk van de kosten welke ons in rekening worden gebracht door dat kantoor. Wanneer u zelf een afschrift van het testament heeft, hoeft het testament niet te worden opgevraagd.

 11. Als door betrokkenen niet tijdig of onvolledig wordt voldaan aan het verzoek van de notaris om bepaalde stukken te ondertekenen en/of bepaalde informatie aan te leveren, dan kunnen de kosten, veroorzaakt door werkzaamheden naar aanleiding van het niet tijdig of onvolledig reageren, in rekening worden gebracht.

 12. Let op! Het opgegeven tarief omvat het notarieel honorarium exclusief de hierover verschuldigde BTW. In veel gevallen dienen notarissen bij gemeenten gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie op te vragen. Ook onze notaris ontkomt daar niet aan. Indien een gemeente daar legeskosten voor in rekening brengt, zijn wij genoodzaakt deze aan u door te berekenen.

Contactgegevens

 • null
 • null

  Notariskantoor Lautenbach
  Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk