Privacyverklaring

Goedkope Verklaring van Erfrecht is een website van Notarispraktijk Lautenbach B.V. gevestigd te Heemskerk, hierna te noemen: Notariskantoor Lautenbach.

Privacyverklaring Notariskantoor Lautenbach

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens, die voor onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • null

  het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten.

 • null

  om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, of

 • null

  om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, of

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 • null

  De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.

 • null

  De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.

 • null

  Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken, waarin de wijziging staat.

 • null

  De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister en het Kadaster.

 • null

  De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.

 • null

  Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris.

 • null

  Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt dat wij enkel uw gegevens verwerken wanneer u ons kantoor daar een uitdrukkelijke opdracht voor geeft, zoals bij het legaliseren van een handtekening of de inschrijving van uw gegevens in een register.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben gekregen, dan zal dit alleen gebeuren voor een aan ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal zijn:

 • null

  openbare registers, waaronder het Kadaster en het Handelsregister.

 • null

  makelaar of andere adviseur in verband met een akte waarin u één van de partijen bent.

 • null

  schenker.

 • null

  testateur.

 • null

  de Basisregistratie Personen.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is óf als dit echt nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens onder andere aan de volgende ontvangers:

 • null

  openbare registers, waaronder het Kadaster en het Handelsregister;

 • null

  Centraal Testamenten Register.

 • null

  Centraal Levenstestamentenregister.

 • null

  de Belastingdienst.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze worden bewaard. Mogelijk is er een wettelijke grondslag, waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan. Wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wilt beperken kunt u hiervoor een verzoek indienen. Bijvoorbeeld in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen, zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor, dan horen wij dit graag via: dennis@lautenbach.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Notariskantoor Lautenbach
Adres: Kerklaan 11
Postcode / Plaats: 1961 GA Heemskerk
Contactpersoon: de heer D. Hoogendijk
E-mailadres: dennis@lautenbach.nl

Contactgegevens

 • null
 • null

  Notariskantoor Lautenbach
  Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk